XI МiЖНАРОДНА

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

"РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЯКiСНЕ ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ -

СТРАТЕГiЧНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ ВОДОПРОВiДНО-КАНАЛiЗАЦiЙНОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНi"

Дата проведення: 09 - 14 лютого 2016 року

Мiсце проведення: м. Яремче ГОТЕЛЬ "КАРПАТИ"

тел для довідок 0967872168 Валентин


 

X МiЖНАРОДНИЙ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМiНАР

"РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЯКiСНЕ ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ -

СТРАТЕГiЧНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ ВОДОПРОВiДНО-КАНАЛiЗАЦiЙНОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНi"

Дата проведення: 10 - 15 лютого 2015 року

Мiсце проведення: м. Яремче

 


 

 

IX МiЖНАРОДНИЙ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМiНАР

"РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЯКiСНЕ ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ -

СТРАТЕГiЧНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ ВОДОПРОВiДНО-КАНАЛiЗАЦiЙНОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНi"

Дата проведення: 04 - 09 лютого 2014 року

Мiсце проведення: м. Яремче

Традиційно гостинне Прикарпаття прийняло на своїх гірських схилах учасників ІХ Міжнародного науково-практичного семінару під назвою «Ресурсозбереження та якісне водо забезпечення – стратегічний напрямок розвитку водопровідно-каналізаційного господарства України». Генеральним спонсором семінару виступила німецька компанія-виробник насосного обладнання KSBAG. Спонсори семінару – ТОВ «ТД «Євротрубпласт», ТОВ «Варна», SteinzeugKeramo.

З 4 по 9 лютого 2014 року на базі готелю «Карпатські зорі» в рамках семінару відбувся ряд заходів для спеціалістів водопровідно-каналізаційного господарства: окрім ознайомлення з теоретичними презентаціями та практичною виставкою сучасних технологій та техніки, учасники взяли участь в розширеному засіданні Ради Асоціації «Укрводоканалекологія», засіданні круглого столу на тему: «Тарифна та інвестиційна політика і технічний розвиток водопровідно-каналізаційного господарства України», а також нараді з питань підвищення стабільності роботи підприємств водопровідно-каналізаційного господарства України, в яких також взяли участь начальник Управління водопровідно-каналізаційного господарства Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та члени Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.

Сподіваємось, що розпочаті під час зустрічі діалоги та дискусії, а також набуті контакти втіляться в практичні результати та конкретні рішення для підприємств галузі.

Далі можна ознайомитись з презентаціями та доповіддями, що були представлені під час семінару, а також фотомоментами події.

 


 

З 22 по 28 вересня 2013 року Гданська Фундацiя Води та ТОВ "Ватер Поiнт" за фiнансової пiдтримки Мiнiстерства Закордонних Справ Республiки Польща в рамках проекту "Трансфер знань, досвiду та практичних досягнень - чинники розвитку українсько-польської регiональної спiвпрацi" провели навчальний вiзит "Досягнення польських пiдприємств водопровiдно-каналiзацiйного господарства в контекстi розвитку українсько-польської спiвпрацi в водному секторi".
Пiд час вiзиту представлено повний комплекс робiт сучасного пiдприємства водопостачання та водовiдведення, включаючи пiдземнi та поверхневi водозабори, станцiї водопiдготовки, очистки стокiв, процес утилiзацiї (ферментацiї та спалювання) осаду стiчних вод, систему скидання очищених стiчних вод, в т.ч. глибоководнi скиди, роботу лабораторiй якостi води. Особливу увагу органiзатори придiлили впровадженню сучасних технологiй, розв'язанню практичних виробничих завдань, зменшенню негативного впливу на навколишнє середовище.

                   


 

VIII МiЖНАРОДНИЙ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМiНАР

"РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЯКiСНЕ ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ -

СТРАТЕГiЧНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ ВОДОПРОВiДНО-КАНАЛiЗАЦiЙНОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНi"

Дата проведення: 05 - 10 лютого 2013 року

Мiсце проведення: м. Яремче


05-10 лютого 2013 року в мiстi Яремче вiдбувся VIII Мiжнародний науково-практичний семiнар "Ресурсозбереження та якiсне водопостачання - стратегiчний напрямок розвитку водопровiдно-каналiзацiйного господарства України" присвячений питанням у сферi водопровiдно-каналiзацiйного господарства, зокрема, пiдвищення ефективностi та стабiльностi функцiонування систем водопостачання i водовiдведення, енергозбереження, розвитку сучасних технологiй, матерiалiв, реагентiв та обладнання для очищення води, автоматизацiї технологiчних процесiв, економiки, вдосконалення системи управлiння та реформування водопровiдно-каналiзацiйного господарства, охорони та захисту водних ресурсiв.
Семiнар проходив в одному з найкращих бiзнес-центрiв Захiдної України: оздоровчий комплекс "Карпати". Органiзаторами виступили ТОВ "Ватер Поiнт", що займається впровадженням сучасних лабораторiй дiагностики трубопровiдних мереж, що спецiалiзуються на пошуку прихованих витокiв води. Виробничо-практичний журнал "Водопостачання та водовiдведення", метою якого є iнформацiйно-практична пiдтримка фахiвцiв ведуть свою дiяльнiсть в сферi водопостачання, водовiдведення, сумiжних та пов'язаних з ними галузями. Генеральний спонсор "КСБ АГ" в Українi. Спонсори ТОВ "Євротрубпласт", ТОВ "Екотон", ТОВ "Варна".
У цьому роцi семiнар вiдвiдало близько 200 чоловiк. Серед них представники органiв мiсцевого самоврядування, структурних пiдроздiлiв з питань житлово-комунального господарства Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй, водопостачальних пiдприємств, фахiвцi сфери житлово-комунального господарства та вченi. У перший день було проведено семiнар: "Високопродуктивне обладнання, новiтнi технологiї та сучаснi органiзацiйнi основи на службi водопровiдно-каналiзацiйного господарства". Особливiстю цiєї зустрiчi була вiдсутнiсть довгих презентацiй, учасники протягом 5-7 хвилин мали можливiсть представити фiрму i її основнi напрямки роботи.
  
У холi другого i третього поверхiв постiйно дiяла виставка сучасного обладнання та технологiй, де можна було отримати бiльш детальну iнформацiю, необмежену кiлькiсть друкованої та електронної рекламно-iнформацiйної продукцiї.    

Там же учасники могли вiдпочити на дванадцятихвилиннi перерви i за чашкою кави подiлиться враженнями.

Того ж дня вiдбулося Засiдання Ради Асоцiацiї пiдприємств водопровiдно-каналiзацiйного господарства "Укрводоканалекологiя" за участю вiтчизняних i зарубiжних профiльних асоцiацiй, на якому Маслак Вiктор Миколайович, президент Асоцiацiї "Укрводоканалекологiя", пiдводив пiдсумки роботи Асоцiацiї за минулий рiк та завдання на 2013 рiк, так само стан i перспективи спiвпрацi Асоцiацiї з профiльними мiжнародними асоцiацiями.

7 лютого продовжено семiнару на тему: "Високопродуктивне обладнання, новiтнi технологiї та сучаснi органiзацiйнi основи на службi водопровiдно-каналiзацiйного господарства". Особливо важливою подiєю був Круглий стiл на тему: "Тарифна та iнвестицiйна полiтика та технiчний розвиток водопровiдно-каналiзацiйного господарства України "за участю Членiв Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi комунальних послуг, Хiврича Ю.Є., Григор'єва Д.i. На засiданнi пiднiмалися питання:

1. Інвестицiйна складова в тарифоутвореннi як шлях для полiпшення сучасного стану водопровiдно-каналiзацiйного господарства України. Доповiдав Хiврич Юрiй Єгорович, член Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне                     регулювання у сферi комунальних послуг, м. Київ.
2. Тарифоутворення для водопровiдно-каналiзацiйного господарства України. Тему висвiтлював Григор'єв Дмитро iванович, Член Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi комунальних послуг, м. Київ.
3. Облiку iнвестицiйної програми в тарифi. Презентацiю проводив Мiхайлiстiй Анатолiй Леонiдович, директор Департаменту тарифної полiтики та регулювання вiдносин у сферi централiзованого водопостачання та водовiдведення       Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi комунальних послуг, м. Київ. 
4. Формування iнвестицiйних програм i шляхи модернiзацiї пiдприємств водопровiдно-каналiзацiйного господарства. Доповiдав Романюк Олександр Миколайович, начальник Управлiння iнвестицiйної полiтики та технiчного розвитку в     сферi централiзованого водопостачання та водовiдведення Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi комунальних послуг, м. Київ.

8 лютого проведено нараду з питань реформування водопровiдно-каналiзацiйного господарства України за участю заступника начальника Управлiння водопровiдно-каналiзацiйного господарства Мiнрегiону, начальника вiддiлу розвитку водопровiдно-аналiзацiонного господарства Ведмiдь Тетяни Анатолiївни. На якому основними питаннями стали Сучасний стан водопровiдно-каналiзацiйного господарства України. Проблеми та шляхи їх вирiшення, формування iнвестицiйних програм та шляхи модернiзацiї пiдприємств водопровiдно-каналiзацiйного господарства, пiдготовка нормативно-правових актiв, модернiзацiя пiдприємств водопровiдно-каналiзацiйного господарства. Пiдведення пiдсумкiв роботи за 2012 рiк та перспективи розвитку водопровiдно-каналiзацiйного господарства мiст Вiнниця, Чернiвцi, Тернопiль, Житомир i. т д.
  
Заключною подiєю стало виїзд учасникiв семiнару на ГК "Буковель", де учасники могли продовжити спiлкування в неформальнiй обстановцi. Даний формат зустрiчi дав можливiсть максимально ефективно використати вiдведений час як керiвництву i фахiвцям ВКГ, так i представникам бiзнес - структур за рахунок iндивiдуального спiлкування партнерiв i колективних нарад i дискусiй, вiдвiдування та участь виставцi сучасного обладнання та технологiй.
 


 

VII МiЖНАРОДНИЙ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМiНАР

"РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЯКiСНЕ ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ -

СТРАТЕГiЧНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ ВОДОПРОВiДНО-КАНАЛiЗАЦiЙНОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНi"

Дата проведення: 07 - 12 лютого 2012 року

Мiсце проведення: м. Яремче

   
У рамках науково-практичного семiнару було проведено: 

 • Семiнар: "Високопродуктивне обладнання, новiтнi технологiї та сучаснi органiзацiйнi засади на службi водопровiдно-каналiзацiйного господарства".
 • Засiдання Ради Асоцiацiї пiдприємств водопровiдно-каналiзацiйного господарства "Укрводоканалекологiя".
 • Нараду з питань реформування водопровiдно-каналiзацiйного господарства України.
 • Круглий стiл: "Реформування водопровiдно-каналiзацiйного господарства".
 • Круглий стiл: "Сучасний стан водопровiдно-каналiзацiйного господарства України. Проблеми та перспективи"

 

VI МiЖНАРОДНИЙ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМiНАР

"РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЯКiСНЕ ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ -

СТРАТЕГiЧНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ ВОДОПРОВiДНО-КАНАЛiЗАЦiЙНОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНi"

Дата проведення: 08 - 13 лютого 2011 року

Мiсце проведення: м. Яремче

 

Вже втретє гостинне Прикарпаття приймало в Яремче шостий мiжнародний науково-практичний семiнар: "Ресурсозбереження та якiсне водозабезпечення - стратегiчний напрямок  розвитку водопровiдно-каналiзацiйного господарства в Українi", який включено до робочого плану Мiнiстерства регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комунального господарства України. Високий рiвень представництва та чисельний  склад учасникiв був обумовлений складом оргкомiтету, до якого увiйшло профiльне мiнiстерство, ТОВ "Ватер Поiнт", журнал "Водопостачання та водовiдведення", спiворганiзаторами виступили Асоцiацiя "Укрводоканалекологiя", Асоцiацiя "Питна вода України", Асоцiацiя "Сучаснi безтраншейнi технологiї", Харкiвська нацiональна академiя мiського господарства, Мiжнародний виставковий центр, ДП "НДКТi мiського господарства", ЦК профспiлки працiвникiв житлово-комунального господарства, Федерацiя роботодавцiв ЖКГ України. Добрiй органiзацiї семiнару сприяли спонсори: ТОВ "Євротрубпласт", ТОВ "ВiЛО Україна", Компанiя "Сатурн Дейта iнтернешнл", ТОВ "iнтерекст", ТОВ "Екосистеми України". Особливо слiд вiдзначити пiдтримку генерального спонсора заходу - Представництва "КСБ АГ". Хiд роботи семiнару висвiтлювали iнформацiйнi спонсори: журнали "Водопостачання та водовiдведення", "Житлово-комунальне господарство України", "Полiмернi труби України", iнформацiйно-аналiтичне видання "Час ЖКГ", ряд регiональних телерадiокомпанiй.  
Прелюдiєю семiнару стало вiдкриття пiсля реконструкцiї каналiзацiйно-насосної станцiї в м. Тернополi. На КНС замiнили старе насосне обладнання на сучаснi високопродуктивнi насоснi агрегати компанiї "КСБ АГ". Гостинний Тернопiль приймав гостей з багатьох пiдприємств України, Бiлорусi, Нiмеччини.   
Робочий графiк заходу був досить напружений i тривав щоденно близько дев'яти годин. В цiлому було зроблено бiльше шiстдесяти доповiдей, проведено три тематичних круглих столи, органiзовано виставку обладнання та сучасних технологiй i головне, що вiдбулося протягом цих днiв, - це безцiнна можливiсть спiлкування керiвникiв та спецiалiстiв один з одним. 

ВИСТУПИ:

1.   Бригадир Микола iполiтович, начальник вiддiлу водопостачання та водовiдведення Мiнiстерства регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комунального господарства України. 
2.   Коханий Володимир Богданович, керiвник центральної групи управлiння проектом.
3.   Маслак Вiктор Миколайович, президент асоцiацiї "Укрводоканалекологiя".
4.   Насосне обладнання КСБ для водопостачання та водовiдведення. Приклади застосування. Майк Ульмшнайдер, керiвник сегменту "Водовiдведення", КСБ АГ.
5.   Використання сучасних полiмерних труб при будiвництвi та реконструкцiї мереж водопостачання та каналiзацiї. Козак Олександр Васильович, заступник директора з маркетингу ТОВ "ТД "ЄВРОТРУБПЛАСТ". 
6.   Етапи становлення якiсного технологiчного забезпечення спрямованого на очистку господарсько-побутових, промислових, сiльськогосподарських стiчних вод, шляхом iндивiдуального iнжинiрингового рiшення". Тупiцин Олег         Володимирович, генеральний директор Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Екосистеми України". 
7.   Досвiд в побудовi комплексних систем АСУ ТП для пiдприємств ЖКГ України. Шерстюк Ростислав Володимирович, президент компанiї ТОВ "АТЗТ Компанiя "Сатурн Дейта iнтернешнл".
8.   Перспективи спiвпрацi компанiї ENVI-PUR на українському ринку Водопровiдно-каналiзацiйного господарства. Мiлан Свобода, Римма Гаєвська, ENVI-PUR
9.   Використання продукцiї "Планета Пластик" у житлово-комунальному господарствi України. Дрофа Олег Миколайович, заступник директора ТОВ "Планета Пастик"
10. Мiжнародний виставковий центр - бiографiя, можливостi, перспективи. Єсаулова Л.В., керiвник вiддiлу ТОВ "Мiжнародний виставковий центр" 
11. Проблеми водопостачання малих населених пунктiв Республiки Бiлорусь та шляхи їх розв?язання. iванов Сергiй Анатолiйович, директор УП "Полiмерконтрукцiя".   
12. Енергозбереження як невiд'ємний фактор самоокупностi стратегiчних програм розвитку систем водопостачання. Кравченко Валерiй Анатолiйович, Кравченко Олександр Валерiйович, завiдуючий лабораторiєю фiзико-хiмiчних         методiв очищення води НДКТi мiського господарства, к.т.н.
13. Енергоощаднi технологiї водопостачання та водовiдведення з обладнанням WILO. Руслан Шамiлович Сабiров, керiвник вiддiлу Water Management, ТОВ "Вiло Україна"
14. Безтраншейна реновацiя каналiзацiї та водопроводу: технологiя та матерiали. Рафал Чарт, регiональний директор компанiї INSITUFORM Sp.z.o.o., Мартинюк Ольга Аркадiївна, координатор компанiї INSITUFORM та INFRA в Українi,       к.ф.н.
15. Прочистка та телеiнспекцiя як необхiднi етапи пiдготовки до реновацiї. Марек Гiджик, президент компанiї Unimark Sp z.o.o.
16. Про досвiд проведення робiт з безтраншейної реновацiї каналiзацiї та водопроводу. Марiуш iванейко, директор з розвитку компанiї INFRA S.A.
17. Активна спiвпраця з журналом - шлях до успiшного розв'язання проблем водопровiдно-каналiзацiйної галузi. Мудрий Олег Петрович, головний редактор журналу "Водопостачання та водовiдведення".
18. Компанiя "Метахiм" - провiдний виробник та постачальник коагулянтiв для водо пiдготовки в СНД. Походенко Олег Володимирович, представник ТОВ "Метахiм" в Українi.
19. Науково-економiчне спiвробiтництво: передумови, шанси та межi для успiшного розвитку галузi. Йорi Зеiерт, координатор проекту IWAS, Технiчний Унiверситет м. Дрездена 
20. Системи зйому та передачi даних з лiчильникiв води та тепла. Шнiцар Володимир Валерiйович, iнженер з механiзацiї та автоматизацiї виробничих процесiв ТОВ "Ремонтно механiчний завод "Обрiй"
21. Особливостi при проведеннi енергоаудиту в системi каналiзацiї. Шарков Михайло Васильович, iнженер-консультант iнституту мiсцевого розвитку.
22. Проблеми впровадження гiдравлiчних моделей водопровiдних мереж i шляхи їх вирiшення. Вербато Євген Георгiйович, директор ПМП НВЦ "Еколас", к.т.н.
23. Новини у виробництвi насосного обладнання фiрми Hidro - Vacuum S.A.(Польща). Салата Олександр Вiталiйович, представник  "Гiдро-Вакуум" в Українi.
24. Презентацiя iнжинiрингової компанiї TAHAL Group. iгал Рам, Олег Паламаренко, TAHAL Group, iзраїль.
25. Пiдвищення якостi вимiрювання та облiку споживання холодної води. Красножон iрина iванiвна, комерцiйний директор Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "iН-ПРЕМ"
26. Енергозбереження на очисних спорудах житлово-комунального господарства. Ганжа Олексiй Сергiйович, провiдний фахiвець вiддiлу по реалiзацiї роторних компресорiв, СУБП "Укртехносинтез".
27. Екотон - провiдний постачальник обладнання та послуг водопровiдно-каналiзацiйного господарства на територiї СНД або "немає пророку в своїй Батькiвщинi". Лiтостанський Юрiй Васильович, комерцiйний директор ПП "Екотон" 
28. Забезпечення безпеки та надiйностi промислових машин. Кобрiн Олег Степанович, директор ТОВ "iнфра-Спектр". 
29. Зниження концентрацiї бiогенних речовин в стiчних водах системи очисних споруд i каналiзацiй. Жуков iгор, iнженер-технолог вiддiлу АСУ ТП ТОВ "КiНЕФ" м. Кiриши, Ленiнградська область, Росiя.
30. Труби з ВЧШГ ВАТ ЛМЗ "Свободный сокол" - висока надiйнiсть, екологiчна безпека, довговiчнiсть. Компанiя "iнтерекст": комплексний пiдхiд до поставок при будiвництвi водопровiдних мереж. Черкашин Станiслав Леонiдович,           ведучий спецiалiст ТОВ "iнтерекст LTD".
31. Презентацiя компанiї WTE Wassertechnik GmbH. Вiдас Йонас Клейнас,  представник WTE Wassertechnik GmbH.
32. "Група компанiй "Екополiмер" - 20 рокiв на службi екологiї". Мешенгiссер Юрiй Михайлович, президент ГК "Екополiмер", д.т.н.
33. Можливостi досягнення норм Сан Пiн № 2.2.4-171-10 на питну воду при реагентнiй обробцi води. Фiзико-хiмiчна очистка стiчних вод в умовах комунального пiдприємства Свiнаренко Тетяна Євгенiївна,  менеджер з продажу           ТДВ "Пологiвський хiмiчний завод "Коагулянт".
34. Виставка "AQUA UKRAINE" - головна подiя водної галузi України. Куземко С.А., керiвник проекту ТОВ "Мiжнародний виставковий центр"
35. Автоматизованi системи управлiння для пiдприємств житлово-комунального господарства. Рибачук Михайло Олександрович, директор ТОВ "НВП ЕНЕРТЕХ".
36. Трубопровiдна арматура "ERHARD". Ресурсозбереження та якiсне забезпечення. Бунтов Антон Юрiйович, керiвник вiддiлу трубопровiдної арматури ТОВ "Компанiя Вулвер".
37. Оптимiзацiя витрат комунальних пiдприємств на проведення монтажу, ремонту та обслуговування мереж шляхом рацiонального використання наявних ресурсiв. Автоматизацiя планування, нормування, контролю виконання та       вартостi робiт. Сiчний Сергiй Борисович, керiвник Методичного центру "Будiвництво - сучаснi технологiї", голова Асоцiацiї розробникiв та розповсюджувачiв кошторисних програм.
38. Викорисання комплексiв горизонтально направленого бурiння виробництва UNIVERSAL HDD, США, для будiвництва трубопроводiв водозабезпечення та водовiдведення. Марусич Юрiй Володимирович, генеральний директор           ТОВ "Укрпiдводтрубопровiдбуд".
39. Практичнi кроки з покращення iнвестицiйної привабливостi комунального водопровiдно-каналiзацiйного господарства України. Скоблiков Вiктор Вiкторович, заступник Голови наглядової ради, ТОВ "Краматорськводоканал" м.             Краматорськ.
40. "iнновацiйнi методи хiмiко-бактерiологiчного контролю якостi води". Кобилянський Володимир Ярославович, науковий керiвник, НДЦ водопостачання та якостi води. Петровський Пьотр, представник Команiї "Palintest" в Схiднiй         Європi
41. Екологiчнi аспекти ефективного використання енергетичних ресурсiв в системi водно-каналiзацiйного господарства. Бойко Олександр Юрiйович, заступник директора науково-експертного центру НАЕР.
42. Застосування запорної арматури фiрми "HAWLE" у водопровiдно-каналiзацiйному господарствi України. Кобзарь Андрiй Вiкторович, директор ТОВ "Пiвденна Рiв'єра".
43. Занурювальнi двигуни Franklin Electric - надiйнiсть, перевiрена часом. Шейко Володимир iванович, "Проммаркет" Україна.
44. Екологiчнi аспекти ефективного використання енергетичних ресурсiв в системi ВКГ. Бойко Олександр Юрiйович, заступник директора науково-експертного центру НАЕР.
45. Енергозберiгаючi системи автоматизацiї та диспетчеризацiї з захистом об?єктiв ЄКГ на базi обладнання LS Industrial Systems. Лапiн Євген Миколайович, директор Департаменту привiдної технiки ТОВ "Електросистеми України". 
46. Стан метрологiчного забезпечення облiку теплоти та води в Українi. Стан лабораторiй, що виконують повiрку тепло- та водолiчильникiв. Проблеми та шляхи їх вирiшення. Гаврилкiн Максим Володимирович, ДП                                 "Укрметртестстандарт".
47. Системи зйому та передачi iнформацiї з лiчильникiв води та тепла. Шнiцар Володимир Валерiйович, iнженер з автоматизацiї та механiзацiї виробничих процесiв РМЗ "Обрiй" м. Тернопiль.
48. Алчевське виробниче управлiння водопровiдно-каналiзацiйного господарства м. Алчевськ. Свiнаренко Тетяна Євгенiївна,  менеджер з продажу ТДВ "Пологiвський хiмiчний завод "Коагулянт".
49. Методи оптимiзацiї роботи водоочисних господарств. Галiмбiєвський Володимир Вiкторович, iнженер-технолог Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Гiдро Тех iнжинiрiнг", м. Днiпропетровськ.
50. Вотопiдготовче обладнання Watex для комунальної iнфраструктури. Забезпечення населеня якiсною питною водою. Бакуновський О.О., керiвник вiддiлу промислового водопiдготовчого обладнання компанiї ТОВ "Ювента               Груп".
51. Обладнання та технологiї компанiї ТОВ "Ювента Груп" у сферi очищення та вiдведення стiчних вод. Панченко Сергiй Анатолiйович, керiвник напряму очисних споруд компанiї ТОВ "Ювента Груп". 
52. Використання ультразвукових витратомiрiв компанiї "GE Sensings" у водопровiдно-каналiзацiйнiй галузi України. Онищенко Сергiй Вiталiйович, менеджер ТОВ "iнфра-Спектр". 
53. Зменшення витрат електроенергiї на мiських каналiзацiйних очисних спорудах. Гайворонський Юрiй Вiкторович, генеральний директор ТОВ "Юнiбуд енерго сервiс".
54. Лабунський Вадим Станiславович, директор ТОВ "НВП "Центр енергооблiку".
55. Зонування систем водопостачання регуляторами тиску КИАРМ. Шквiрiн Дмитро Леонiдович, директор ТОВ "КИАРМ-ЕКС".
56. Науково-економiчна спiвпраця - стратегiї модернiзацiї та iмпульси для iнновацiй. Йорi Зеiерт, координатор проекту IWAS, Технiчний Унiверситет м. Дрезден.
57. Застосування мобiльної вимiрювальної технiки - аналiзи, оцiнка та розробка сучасних  стратегiй експлуатацiї очисних споруд. Норберт  Люке, керiвник лабораторiї Штадтентвессерунi Дрезден iмбГ .
58. Мембраннi бiореактори - приклад технiчних iнновацiй у водовiдведеннi. Вольфiанi Шьоне, менеджер з продажiв у Схiднiй Європi, МiКРОДИН НАДiР iмбГ.
59. Перенесення науково-економiчних даних у практичну площину - можливостi та шанси через iнтенсивну роботу асоцiацiй. Корiнна Вайiельт, генеральний директор ДРЕБЕРiС ТОВ, керiвник форуму України при Нiмецькому                 Водному Партнерстiв (GWP).  


 

V МiЖНАРОДНИЙ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМiНАР

"РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЯКiСНЕ ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ -

СТРАТЕГiЧНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ ВОДОПРОВiДНО-КАНАЛiЗАЦiЙНОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНi"

Дата проведення: 10 - 13 лютого 2010 року

Мiсце проведення: м. Яремче

  
ОРГАНiЗАЦiЙНИЙ КОМiТЕТ 

Спiвголови оргкомiтету семiнару:

 • Мазурчак Олександр Володимирович, перший заступник мiнiстра з питань житлово-комунального господарства України.
 • Жерлiцин Юрiй iванович, директор ТОВ "Ватер Поiнт", м. Хмельницький.
 • Попов Олександр Юхимович, президент асоцiацiї "Укрводоканалекологiя", м. Київ. 

Члени оргкомiтету семiнару:

 • Семчук Григорiй Михайлович, президент Асоцiацiї "Питна вода України".
 • Кравченко Валерiй Анатолiйович, директор ДП "НДКТi мiського господарства".
 • Ткаченко Анатолiй Вiкторович, генеральний директор ТОВ "Мiжнародний виставковий центр".
 • Мудрий Олег Петрович, головний редактор журналу "Водопостачання та водовiдведення". 

ВИСТУПИ:

1.   Мазурчак Олександр Володимирович, перший заступник мiнiстра з питань житлово-комунального господарства України. 
2.   Попов Олександр Юхимович, президент асоцiацiї "Укрводоканалекологiя".
3.   Мельник Василь Григорович, заступник голови iвано-Франкiвської обласної  державної адмiнiстрацiї.
4.   Онутчак Василь Васильович, мiський голова м. Яремче.
5.   Енергозберiгаюче насосне обладнання ВiЛО. Корпан Тарас Васильович, директор представництва "ВiЛО Україна" у Захiдному регiонi.
6.   Енергозбереження на очисних спорудах житлово-комунального господарства. Юрченко Вадим Петрович, головний iнженер проекту роторних компресорiв концерну "Укрросметал".
7.   Комплекснi проекти по зменшенню втрат води в мережах мунiципального питного водопостачання на прикладi компанiї MIYA (iзраїль). Хургiн Володимир Юрiйович, заступник генерального директора компанiї А.i.К.  
8.   Досвiд компанiї "Сатерн Дейта iнтернешнл" в побудовi комплексних систем АСУ ТП для пiдприємств ЖКГ України в сучасних умовах. Шубович Дмитро Георгiйович, керiвник департаменту серверних рiшень ТОВ "АТЗТ Компанiя         "Сатурн Дейта iнтернешнл".
9.   Концепцiя енергоефективностi пiдприємств на прикладi Штадтентвессерунг Дрезден. Гунда Рьостель, директор Штадтентвессерунг Дрезден.
10. ТД "ЄВРОТРУБПЛАСТ" (ГРУПА "ПОЛiПЛАСТИК") - лiдер серед виробникiв полiмерної трубопровiдної продукцiї в Українi. Новi продукти i їх впровадження в українських мережах водопостачання та водовiдведення. Козак                     Олександр Васильович, заступник директора з маркетингу ТОВ "ТД "ЄВРОТРУБПЛАСТ". 
11. Автоматизованi системи управлiння для пiдприємств житлово-комунального господарства України. Лавринов Олександр Павлович, технiчний консультант представництва ВАТ "Аквабелсистем" в Українi.
12. Використання механiзмiв Кiотського протоколу при реконструкцiї об'єктiв водоканалу. Трушенко iгор Миколайович, генеральний директор ТОВ "Промкомрезерв". 
13. Енергозбереження як невiд'ємний фактор самоокупностi стратегiчних програм розвитку систем водопостачання. Кравченко Валерiй Анатолiйович, Кравченко Олександр Валерiйович, завiдуючий лабораторiєю фiзико-хiмiчних         методiв очищення води НДКТi мiського господарства, к.т.н.
14. Стацiонарнi i пересувнi класичнi стрiчковi преси для зневоднення комунального, промислового та iнших видiв шламу. Душан Шпанiк, менеджерVANEX s.r.o.
15. Активна спiвпраця з журналом - шлях до успiшного розв'язання проблем водопровiдно-каналiзацiйної галузi. Мудрий Олег Петрович, головний редактор журналу "Водопостачання та водовiдведення".
16. Презентацiя продукцiї ГОБАС. Дiдок Валентин, технiчний консультант Представництва ГОБАС в Українi.
17. Сучасне обладнання для регулювання мереж, водоочистки i водопiдготовки виробництва iзраїлю. Коган Михайло Семенович, генеральний директор компанiї A.W.Technologies. 
18. Системи контролiнгу для iнвестицiй. Клаус Кубiк, Гельзенвассер АГ.
19. Галузева асоцiацiя як iнструмент ресурсозбереження в житлово-комунальнiй галузi. Лiсовик В'ячеслав Леонiдович, заступник генерального директора, директор центру енергоефективностi асоцiацiї "Укрводоканалекологiя".
20. Досвiд впровадження ресурсозберiгаючих технологiй на пiдприємствах ВКГ. Кадигроб Сергiй Володимирович,  генеральний директор КП "ВТП "Вода", Панасенко Олексiй Олексiйович, головний iнженер спецiального проектно-       конструкторського бюро КП "ВТП "Вода".
21. Колекторськi послуги - провiдний європейський iнструмент ефективного фiнансового ресурсозбереження у пiдприємствах водопровiдно-каналiзацiйної галузi та виробниках енергоносiїв i комунальних послуг. Мазуров Максим           Георгiйович, генеральнiй директор ТОВ "Українська колекторська група".
22. Технологiчнi, фiнансовi та адмiнiстративнi аспекти розвитку водоканалiв в Українi на прикладi мiст Прилуки та Ромни. Бернар Фролiшер, керiвник проекту "Сталий мiсцевий розвиток в Українi", Бернар Бодоне, заступник                     керiвника проекту "Сталий мiсцевий розвиток в Українi".
23. Джерела отримання ефекту енергозбереження в процесi нагнiтання та поставки води. Салата Олександр Вiталiйович, представник  "Гiдро-Вакуум" в Українi.
24. Процеси прийняття рiшень в сферi водопостачання та водовiдведення на прикладi ДПП (державне приватне партнерство). Штафан Вегерт, ДРЕБЕРiС.
25. Презентацiя компанiї "Лабораторнi прилади та технологiї". Сакун Олександр Миколайович, генеральний директор ТОВ "Лабораторнi прилади та технологiї", Литвиненко Юлiя Миколаївна, комерцiйний директор ТОВ                        "Лабораторнi прилади татехнологiї".
26. Презентацiя компанiї Envi-Pur (чеський виробник обладнання для очищення води, стокiв i бiогазових реакторiв). Трушенко iгор Миколайович, генеральний директор ТОВ "Промкомрезерв". 
27. Забезпечення безпеки та надiйностi промислових машин. Кобрiн Олег Степанович, директор ТОВ "iнфра-Спектр".
28. Ресурсозберiгаючi технологiї для комунальних та промислових очисних споруд: 1) Установки отримання бiогазу з стiчних вод фiрми PAQUES; 2) Скорочення витрат води на власнi потреби водопровiдних очисних споруд; 3)             Установки знезараження води з низькими енергозатратами. Михайловський Вiктор Леонiдович, генеральний директор ТОВ "Енвiтек".
29. ТД "ЄВРОТРУБПЛАСТ" (ГРУПА "ПОЛiПЛАСТИК") - Полiмернi колодязi в системах водопостачання  та водовiдведення. Горчак Роман Васильович, заступник директора ТОВ "ТД "ЄВРОТРУБПЛАСТ".
30. iнвентаризацiя водопровiдних мереж та пошук скритих витокiв води - ефективнi складовi боротьби з втратами води. Жерлiцин Юрiй iванович, директор ТОВ "Ватер Поiнт".
31. iнформацiйно-аналiтична система управлiння водопровiдним господарством мiста. Вербато Євген Георгiйович, директор ПМП НВЦ "Еколас", к.т.н.
32. Автоматичнi клапани скиду повiтря - зменшення аварiйностi i пiдвищення ефективностi роботи систем мунiципального водопостачання. Ковальчук Вiктор iванович, головний iнженер ТОВ "ЮТА".
33. Новi високоточнi лiчильники в системах облiку водопостачання. Системи дистанцiйної передачi даних з лiчильникiв води та тепла. Лукаш Олег Анатолiйович, генеральний директор ТОВ "iн-Прем".
34. Перетворювачi частоти фiнської компанiї ВАКОН в житлово-комунальному господарствi України. Панченко Андрiй Олександрович, директор представництва "ВАКОН Плс"в Українi.
35. Насосне обладнання iталiйської фiрми Calpeda. Пономаренко Анатолiй iсакович, головний iнженер українсько-голандського спiльного пiдприємства "М.Е.С. - Консалт".
36. Високовольтний перетворювач частоти в електроприводi насоса. Агафонов Олександр iванович, керiвник вiддiлу електропривода ТОВ "КСК-Автоматизацiя".
37. Впровадження автоматизованої системи  дистанцiйного зняття показiв з вузлiв облiку енергоресурсiв. Гордiєнко Свiтлана iгорiвна, директор ПП "iскер-Днiпро".
38. Куземко Сусана Арсенiвна, менеджер ТОВ "Мiжнародний виставковий центр".
39. Очистка поверхневих вод для питного водопостачання. Братанов Валерiй Петрович, директор ТОВ "Аквалюкс-Вiнниця".
40. Впровадження енергоефективних методiв утилiзацiї осадiв стiчних вод в сучасних економiчних умовах України. Кравченко Валерiй Анатолiйович, Лессiк Микола Дмитрович, НДКТi мiського господарства.
41. Технологiя очистки господарсько-побутових стiчних вод BIOCOSR. Шушкевич Юлiя Олександрiвна, менеджер напрямку очиснi споруди ТОВ "Хафi Україна".
42. Економiчнi та виробничi переваги застосування методик та приладiв фiрми Палiнтест для контролю якостi води. Пiотровськi Пiотр, представник компанiї "Палiнтест" в Українi.
43. Сучаснi методи тестування якостi води як елемент ресурсозбереження. Вiктор Леонiдович Грушко, представник ТОВ "Симедiка УА".
44. Конкурс "Кращий працiвник водопровiдно-каналiзацiйної галузi в Українi 2009". Презентацiя положення всеукраїнського чемпiонату. Жерлiцин Юрiй iванович, директор ТОВ "Ватер Поiнт".
45. Особливостi при проведеннi енергоаудиту в системi каналiзацiї. Шарков Михайло Васильович, iнженер-консультант iнституту мiсцевого розвитку.
46. Обладнання КСБ для водовiдведення. Майк Ульмшнайдер, регiональний менеджер сегменту "Водовiдведення" в Захiднiй Європi, КСБ АГ.  


 

10-13 листопада 2009 року в Міжнародному виставковому центрі в черговий раз пройшла виставка

"АКВА УКРАЇНА 2009"

Під час проведення виставки вперше в Україні стартували змагання , учасниками яких виступили працівники технічних служб водоканалів України . Суперники змагалися в умінні виконувати такі завдання як врізка в трубопровід під тиском і монтаж водомірного вузла (одна номінація) , а також з'єднання (зварювання ) пластикового трубопроводу ( інша номінація) . Основними показниками успішності виконання завдань були час виконання, відсутність помилок і дотримання правил змагання.
Найбільш швидко обидва завдання виконали працівники КП " Полтававодоканал" , які й отримали два перших місця ( в обох номінаціях ) . Наступними переможцями , які розділили друге місце , стали КП " Чернівціводоканал " - за виконання врізки під тиском і монтаж вузла (з відривом 0,2 с) , і КП " ВТП " Вода "(м. Харків) - за з'єднання трубопроводу з пластику. третє , не менш почесне місце , дісталося працівникам КП "Дніпроводоканал " за виконання врізки під тиском і монтаж вузла і АК " Київводоканал" за зварювання пластикового трубопроводу.
Переможці увінчали свою перемогу грамотами і кубками , а представники КП " Полтававодоканал" , як фаворити змагань , отримали головний приз - апарат для зварювання пластикових труб від ТОВ "Євротрубпласт" .

Показовими є також досягнення технічних працівників інших водопостачальних підприємств , що взяли участь у конкурсі :

 • КП " Тернопільводоканал"
 • МКП " Львівводоканал"
 • КП "Чернігівводоканал"
 • МКП " Хмельніцкійводоканал "
 • КП " Житомирводоканал "

Організаторами та одночасно спонсорами проведення змагань виступили Міжнародний виставковий центр , ТОВ " Ватер Поінт" , ТОВ " Євротрубпласт" .
Спільними зусиллями ми намагаємося довести почесність і важливість роботи рядових працівників водопостачальних підприємств , підняти престиж їхньої професії , показати складність їх щоденної праці , розвинути культуру надання послуг населенню та підтримати самих працівників , показавши , що їхня праця цінується і поважається .
Проведені змагання були першими в Україні , але обов'язково будуть проводитися і в наступні роки у формі всеукраїнського чемпіонату. При цьому їх рівень буде значно вище , а завдання для учасників і процедура оцінювання складніше. Тому у бажаючих є час підготуватися , щоб позмагатися з наявним переможцем за перше місце і отримати перемогу в наступному році. Будь-які географічні , статеві обмеження для участі в змаганнях відсутні. Основна умова участі - бажання .

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ !

 
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМiНАР 
"Методи пошуку втрат води на трубопроводах. 
Обладнання та шляхи його ефективного використання".
Дата проведення: 19 - 20 березня 2007 року
Мiсце проведення: м. Черкаси
Учасники семiнару:
Твердун В.В. ЗАТ "Тепловоденергiя", м. Кам'янець-Подiльський
Куст С. 

?>